Avgifter 2021

Anslutningsavgift

Fastighetsägare med fastigheter inom vårt stamledningssystem kan anmäla intresse för att ansluta sig. Förutsättningar är att vi har kapacitet i ledningsnät och reningsverk, och att avståndet från fastigheten till närmaste stamledning är rimligt. Skicka fråga via kontaktformuläret på hemsidan för att få reda på förutsättningarna. För ny anslutning debiterar vi en anslutningsavgift på 215 000 kr inklusive moms *.
I denna avgift ingår framgrävning och ledningsläggning fram till tomtgräns, leverans av pumpbrunn (som ska placeras inom fastigheten) och vattenmätare (som ska placeras frostfritt) samt den anslutningsavgift för vatten som Nyhagen får betala till Region Gotland. 

Fastighetsägaren får utöver detta och på egen bekostnad anlita entreprenörer som gör gräv- och ledningsarbeten inom tomten och mellan hus och pumpbrunn, monterar pumpbrunn och vattenmätare samt gör elanslutning. Arbeten inom den egna fastigheten kan ofta vara berättigade till ROT-avdrag. 

Om avståndet mellan stamledning och fastighetsgräns är ovanligt långt och/eller om det krävs bergspettning för att dra ledning mellan stamledning och fastighetsgräns kan anslutningsavgiften behöva höjas, detta meddelas dock alltid i förväg, så att alla avgifter är kända innan man tar beslut om att ansluta sig. 

Om det finns flera byggnader inom fastigheten som ska få VA-anslutning kan det tillkomma en särskild anslutningsavgift för extrahus. Kontakta oss via kontaktformuläret på hemsidan för att få reda på förutsättningarna. 

Om fastigheten ingår i en befintlig samfällighet, där det kan gå att arrangera en gemensam pumpbrunn kan anslutningsavgiften per fastighet bli lägre. Kontakta oss via kontaktformuläret på hemsidan för att få reda på förutsättningarna. 


*Avgiften tar hänsyn till de prishöjningar som gjorts hos leverantörer och Region Gotland till och med 2021-06-15. Om fortsatta kraftiga prishöjningar kommer under året kan vi bli tvungna att justera vår anslutningsavgift.

Brukningsavgifter

 • Fast brukningsavgift avlopp
  (Nyhagens avgift)
  2500 kr/anslutning och år (faktureras med 1250 kr i april och 1250 kr i oktober) 
 • Fast brukningsavgift vatten
  (regionens avgift)
  750 kr/anslutning och år (faktureras i april)  
 • Rörlig brukningsavgift vatten och avlopp
  34 kr/kubikmeter
  (ett fåtal anslutare som inte är anslutna till regionens vatten betalar en lägre avgift avseende bara avlopp, kontakta oss via kontaktformuläret på hemsidan för att få veta mer) 

Samtliga priser inklusive moms

Serviceavgift

Mot en avgift av 700 kr utför Nyhagen ett servicebesök med funktionskontroll och eventuell renspolning av pumpbrunnen.

I serviceavgiften ingår åtgärdande av eventuella mindre fel som orsakats av felaktigt handhavande.

För pumpbrunnar i Sandvikenområdet (fabrikat Flygt/Xylem) rekommenderas årligt servicebesök, i annat fall får fastighetsägaren själv ansvara för att renspolning utförs årligen.

För Grogarns- och Gammelgarnsområdena har vi valt pumpbrunnar av annat fabrikat (SKT), för dessa rekommenderas tillsyn med funktionskontroll vartannat år.

Privacy Settings
Youtube
Vimeo
Google Maps