Avgifter 2024

Anslutningsavgift

Fastighetsägare med fastigheter inom vårt stamledningssystem kan anmäla intresse för att ansluta sig. Förutsättningar är att vi har kapacitet i ledningsnät och reningsverk, och att avståndet från fastigheten till närmaste stamledning är rimligt. Skicka fråga via kontaktformuläret på hemsidan för att få reda på förutsättningarna. För ny anslutning debiterar vi en anslutningsavgift på 259.000 kr inklusive moms *.
I denna avgift ingår framgrävning och ledningsläggning fram till tomtgräns, leverans av pumpbrunn (som ska placeras inom fastigheten) och vattenmätare (som ska placeras frostfritt) samt den anslutningsavgift för vatten som Nyhagen får betala till Region Gotland. 

Fastighetsägaren får utöver detta och på egen bekostnad anlita entreprenörer som gör gräv- och ledningsarbeten inom tomten och mellan hus och pumpbrunn, monterar pumpbrunn och vattenmätare samt gör elanslutning. Arbeten inom den egna fastigheten kan ofta vara berättigade till ROT-avdrag. 

Om avståndet mellan stamledning och fastighetsgräns är ovanligt långt och/eller om det krävs bergspettning för att dra ledning mellan stamledning och fastighetsgräns kan anslutningsavgiften behöva höjas, detta meddelas dock alltid i förväg, så att alla avgifter är kända innan man tar beslut om att ansluta sig. 

Om det finns flera byggnader inom fastigheten som ska få VA-anslutning kan det tillkomma en särskild anslutningsavgift för extrahus. Anslutningsavgift för extrahus med köksenhet och toalett debiteras med 55.000 kr.  Kontakta oss via kontaktformuläret på hemsidan för att få reda på förutsättningarna. 

Om fastigheten ingår i en befintlig samfällighet, där det kan gå att arrangera en gemensam pumpbrunn kan anslutningsavgiften per fastighet bli lägre. Kontakta oss via kontaktformuläret på hemsidan för att få reda på förutsättningarna. 


*Avgiften tar hänsyn till de prishöjningar som gjorts hos leverantörer och Region Gotland till och med 2023-12-31. Om fortsatta kraftiga prishöjningar kommer under året kan vi bli tvungna att justera vår anslutningsavgift.

Brukningsavgifter

 • Fast brukningsavgift avlopp
  (Nyhagens avgift)
  3300 kr/anslutning och år (faktureras med 1650 kr i april och 1650 kr i oktober) 
 • Fast brukningsavgift vatten
  (regionens avgift)
  1600 kr/anslutning och år
  (faktureras i april).  
 • Rörlig brukningsavgift vatten och avlopp
  51 kr/kubikmeter
 • Rörlig brukningsavgift endast vatten.
  24 kr/kubikmeter
 • Rörlig brukningsavgift endast avlopp
  27 kr/kubikmeter

  (faktureras i april och oktober)

Samtliga priser inklusive moms

Tillsynsavgifter m.m.

Obligatorisk tillsynsavgift på 550 kr/år (faktureras i oktober). Tillsynen utförs vartannat år och vid behov genomförs då service/renspolning. Tillsynen utförs på samtliga brunnar, oavsett fabrikat. Avgiften faktureras i samband med oktoberdebiteringen.

 • För de enstaka fastighetsägare som har haft problem med fettansamlingar kvarstår den årliga servicen (höjd till 1100 kr/år) med renspolning till dess problemen bedöms ha upphört.
 • För samfälligheter med gemensam större pumpbrunn och större belastningar kvarstår behovet av årlig service. Kostnaden för detta överenskoms separat.

Grundavgift för anslutning
En grundavgift på 3000 kr/år (faktureras i oktober) tas ut av de som har beslutat sig för anslutning och har stamledning i nära anslutning till tomten, men ännu ej anslutit sig. Detta gäller oavsett om tomten är bebyggd eller bara har bygglov. Debiteras inte för dem som tidigare har betalat depositionsavgift.

Köavgift
Vi har för närvarande inte tillstånd från Region Gotland att koppla på fler anslutningar än 500 till vattennätet. Det innebär att vi tyvärr måste sätta en del som önskar vatten och avlopp på kö. För att säkerställa att kön bara upptas av dem som har ett konkret intresse att ansluta sig inför vi från 2024 en köavgift, på 1500 kr, när man anmäler sig till kön, samt en årlig köavgift för samtliga i kön på 300 kr/år. När man får möjlighet att ansluta sig kommer de samlade köavgifterna att dras ifrån den aktuella anslutningsavgiften.

För den som har möjlighet att klara vattenförsörjningen genom egen brunn kan det gå att ansluta sig enbart till Nyhagens avloppssystem. Kontakta oss genom kontaktformuläret för att diskutera förutsättningarna.

Avgift för utryckning vid larm
Vid felanmälan går larm till någon av våra servicetekniker. I de fall som orsakas av elfel eller annat fel i avloppsbrunnen, som är respektive fastighetsägares egendom debiteras vid dessa utryckningar 1000 kr/tillfälle och om arbetstiden överstiger en timme debiteras ytterligare 800 kr/timme. Kostnader för bilresor och material kan tillkomma.
Om felet visar sig ligga i Nyhagens ledningssystem debiteras givetvis inte fastighetsägaren.

Privacy Settings
Youtube
Vimeo
Google Maps