Avgifter 2023

Anslutningsavgift

Fastighetsägare med fastigheter inom vårt stamledningssystem kan anmäla intresse för att ansluta sig. Förutsättningar är att vi har kapacitet i ledningsnät och reningsverk, och att avståndet från fastigheten till närmaste stamledning är rimligt. Skicka fråga via kontaktformuläret på hemsidan för att få reda på förutsättningarna. För ny anslutning debiterar vi en anslutningsavgift på 235 000 kr inklusive moms *.
I denna avgift ingår framgrävning och ledningsläggning fram till tomtgräns, leverans av pumpbrunn (som ska placeras inom fastigheten) och vattenmätare (som ska placeras frostfritt) samt den anslutningsavgift för vatten som Nyhagen får betala till Region Gotland. 

Fastighetsägaren får utöver detta och på egen bekostnad anlita entreprenörer som gör gräv- och ledningsarbeten inom tomten och mellan hus och pumpbrunn, monterar pumpbrunn och vattenmätare samt gör elanslutning. Arbeten inom den egna fastigheten kan ofta vara berättigade till ROT-avdrag. 

Om avståndet mellan stamledning och fastighetsgräns är ovanligt långt och/eller om det krävs bergspettning för att dra ledning mellan stamledning och fastighetsgräns kan anslutningsavgiften behöva höjas, detta meddelas dock alltid i förväg, så att alla avgifter är kända innan man tar beslut om att ansluta sig. 

Om det finns flera byggnader inom fastigheten som ska få VA-anslutning kan det tillkomma en särskild anslutningsavgift för extrahus. Kontakta oss via kontaktformuläret på hemsidan för att få reda på förutsättningarna. 

Om fastigheten ingår i en befintlig samfällighet, där det kan gå att arrangera en gemensam pumpbrunn kan anslutningsavgiften per fastighet bli lägre. Kontakta oss via kontaktformuläret på hemsidan för att få reda på förutsättningarna. 


*Avgiften tar hänsyn till de prishöjningar som gjorts hos leverantörer och Region Gotland till och med 2022-12-31. Om fortsatta kraftiga prishöjningar kommer under året kan vi bli tvungna att justera vår anslutningsavgift.

Brukningsavgifter

 • Fast brukningsavgift avlopp
  (Nyhagens avgift)
  3000 kr/anslutning och år (faktureras med 1500 kr i april och 1500 kr i oktober) 
 • Fast brukningsavgift vatten
  (regionens avgift)
  1400 kr/anslutning och år
  (faktureras i april).  
 • Rörlig brukningsavgift vatten och avlopp
  46 kr/kubikmeter
 • Rörlig brukningsavgift endast vatten.
  22 kr/kubikmeter
 • Rörlig brukningsavgift endast avlopp
  24 kr/kubikmeter

  (faktureras i april och oktober)

Samtliga priser inklusive moms

Serviceavgift

Vi har tidigare erbjudit en årlig tillsyn och renspolning av avloppsbrunnarna av Flygt/Xylems fabrikat mot en avgift av 700 kr/år. Dessa brunnar finns installerade i vårt första område, Sandvikenområdet. Med några få undantag har det visat sig att årlig renspolning inte är nödvändig. I våra nyare områden, Grogarn och Gammelgarn har vi avloppsbrunnar av Skandinavisk Kommunaltekniks fabrikat, dessa behöver enligt tillverkaren inte samma service.

Mot bakgrund av de goda erfarenheterna av fem års drift i Sandvikenområdet inför vi från och med 2022 följande principer för service:

 • Vi inför en obligatorisk tillsynsavgift på 475 kr/år inklusive moms. (Faktureras i oktober.)

I denna ingår tillsyn vartannat år och vid behov genomförs då service/renspolning. Tillsynen utförs på samtliga brunnar, oavsett fabrikat. Avgiften faktureras i samband med oktoberdebiteringen.

 • För de enstaka fastighetsägare som har haft problem med fettansamlingar kvarstår den årliga servicen (höjd till 900 kr/år) med renspolning till dess problemen bedöms ha upphört.
 • För samfälligheter med gemensam större pumpbrunn och större belastningar kvarstår behovet av årlig service. Kostnaden för detta överenskoms separat.
Privacy Settings
Youtube
Vimeo
Google Maps