Inte en droppe vatten går till spillo

Nyhagens lösning för att ta hand om vatten och avlopp är unikt och har fått stor uppmärksamhet i riksmedia.

Nyhagens VA-system, historik och övergripande beskrivning september 2020
Nyhagen Vatten och Avlopp AB (nedan Nyhagen) bildades 2015, med syfte att säkra VA-försörjningen på delar av Östergarnslandet. Nyhagen är ett aktiebolag med särskild vinstbegränsning (eventuella vinster återinvesteras och kan inte utdelas).
Nyhagen är helägt av Nygarn Utveckling AB, som i sin tur har ca 200 aktieägare, huvudsakligen privatpersoner med ett starkt intresse att utveckla Östergarnslandet med både boende, arbetstillfällen och en utvecklad besöksnäring. Tillgång till vatten och avlopp är en förutsättning för byggande av åretruntbostäder och fritidshus.

Nyhagen har sedan bildandet byggt två ledningsnät för vatten och avlopp. Ett tredje nät är under utbyggnad under 2020-21.
2016 byggdes ett nät med ca 15 km vatten- och avloppsledningar inom Sandvikenområdet och 2019 utökades med ett nät till Grogarnsområdet och östra Katthammarsvik, med en ledningslängd på ca 4 km. Dessa två nät är hopkopplade vid Hässle i Östergarn.
Under 2020-2021 byggs det tredje nätet till Gammelgarnsområdet, med en ledningslängd av ca 20 km. Detta nät sammankopplas med de två andra näten vad gäller vattenledningar, men kopplas inte ihop med avloppsledningarna.

Nyhagen köper vatten från Region Gotland och det nyligen utbyggda avsaltningsverket i Herrvik. De fastigheter som är anslutna till Nyhagens system betalar fasta årsavgifter och förbrukningsavgifter för vatten och avlopp till Nyhagen, som i sin tur betalar ersättningen för vatten vidare till Region Gotland.
Avloppsledningssystemet är ett LTA-system (lågtrycksavlopp). Varje ansluten fastighet har en egen avloppsbrunn/pumpstation, varifrån trycksatt avloppsvatten pumpas in i systemet. Till systemet ansluts avlopp från permanent- och fritidsbostäder, samt restaurangen i Skolhuset Östergarn. Inget dagvatten tillförs till avloppssystemet och ingen industriverksamhet förekommer i området.
För de två befintliga avloppsnäten har ett reningsverk byggts vid Skags Gård. Detta reningsverk är ett modulsystem av Topas fabrikat. När verket byggdes uppfördes tre moduler à ca 220 personekvivalenter. Under 2018 och 2020 har verket kompletterats så att det nu omfattar fem olika likadana moduler (”linor”). Topas-verket är förberett så att det utan större ombyggnader kan förses även med en sjätte lina. För Topasverket finns en teknikbyggnad ovan mark, med kompressorer m m. Övriga delar är förlagda under mark.
För det kommande ledningsnätet för Gammelgarn planeras reningsverket bli utbyggt med en anläggning av fabrikat Uponor, avsett för 450 personekvivalenter.
Gammelgarnsnätet kopplas inte ihop med de befintliga näten, men vid reningsverket planeras överledningar så att de två olika delarna av reningsverket kan samverka.

Om problem i någon av reningsverkets delar medför att allt inkommande avloppsvatten inte kan tas om hand pumpas överskjutande del tillfälligt till en bräddningsdamm i direkt anslutning till reningsverket. När reningsverket åter har full funktion pumpas det orenade avloppsvattnet tillbaka till processen med hjälp av dränkbar pump. Överföring till bräddningsdammen har bara behövt utföras vid några få tillfällen under de nära fem år som verket har varit i drift.
Renat avloppsvatten förs, efter behandling med UV-ljus, över till en 50 000 m3 stor bevattningsdamm och används därefter till bevattning inom Skags Gård AB:s verksamhet. Nyhagens renade avloppsvatten utgör högst hälften av den vattenvolym som dammen rymmer. Om det skulle bli aktuellt (vilket hittills inte har inträffat) att dammen blir full, kan denna bräddas till ett ca 4,5 km långt vattendrag som mynnar i Östersjön öster Katthammarsvik.
Det slam som blir restprodukt efter reningsprocessen hämtas med slamtömningsbil av Region Gotland och transporteras till Visby. Slamtömning behöver göras 3-4 gånger per år.

För närvarande är ca 265 fastigheter anslutna till Nyhagens system. Efter utbyggnad med Gammelgarnsprojektet kommer antalet att uppgå till ca 350. Samtidigt tillkommer nya anslutare i de befintliga näten och man kan också räkna med att ytterligare fastigheter ansluts till Gammelgarnsnätet när det är utbyggt. Med nuvarande planering för avloppsreningsverket finns kapacitet att försörja ca 450 fastigheter med vatten och avlopp. I området är ca 30 % av fastigheterna permanentbostäder och övriga fritidshus. Detta medför en ojämn belastning över året, i praktiken är det bara två-tre veckor under juli som anläggningen utnyttjas fullt ut.

Genom Nyhagens initiativ har följande miljömässiga fördelar uppnåtts:

  • Grundvattenpumpning vid ett stort antal enskilda fastigheter har mer eller mindre helt ersatts av tillhandahållande av avsaltat havsvatten.
  • Ett stort antal enskilda avloppsanläggningar, ofta i behov av renovering/ombyggnad, har kunnat tas ur bruk, varför avloppsvatten inte längre tillförs till grundvattnet.
  • Det renade avloppsvattnet återförs till jorden efter att först ha gjort nytta för bevattning.
  • Varken orenat eller renat avloppsvatten förs ut i Östersjön
 
 
 
Privacy Settings
Youtube
Vimeo
Google Maps