AKTUELLT

FEBRUARI 2021

Aktuellt från Nyhagen Vatten och Avlopp februari 2021

Vattenavstängning torsdag 18 februari
Som tidigare meddelats på Nyhagens hemsida och i mail till de flesta berörda måste vi stänga av vattnet några timmer för att sätta in de ventiler som krävs för att senare i vår koppla in den nya ledningen till Gammelgarnsområdet. Avstängningen görs i närheten av Skags gård och berör alla anslutare söder och sydväst om denna.
Vattenavstängningen kommer att äga rum torsdag 18 februari och beräknas preliminärt pågå högst tre timmar, dock kan dåligt väder eller andra oförutsebara händelser ge någon försening.
Vi stänger av tidigast kl 9, för att inte störa morgonbestyren. Och givetvis strävar vi efter att ha så kort stopp som möjligt.
Tänk på att gärna tappa upp vatten i förväg i hinkar till toalettspolning, tvätt m m och i kannor för kaffe, matlagning etc.
Vid frågor, kontakta Anders Mellqvist, Nybergs 070-418 74 07 eller Gunnar Bendelin 070-836 61 65

Viktigt med avläsningar av vattenmätare 
Våra debiteringar av vattenförbrukning bygger på att varje fastighetsägare efter sommarsäsongen själv läser av sin vattenmätare och meddelar förbrukningen till oss. Tyvärr har vi ett stort antal fastighetsägare som inte lämnar uppgifter till oss. För dessa tillämpar vi en schablondebitering och reglerar sedan uppåt eller nedåt, när vi fått uppgift om verklig mätarställning. Nu har vi schablondebiterat vid flera tillfällen på merparten av våra anslutare. Vi ser att intäkterna för förbrukat vatten avviker kraftigt från de kostnader vi får betala till Region Gotland. Vi tror därför att vi har underskattat förbrukningen när vi gjort våra schablondebiteringar. Vid kommande debitering måste vi därför höja dessa, eller ännu hellre få in korrekta uppgifter från alla. 
Vi vill därför be dig att läsa av din vattenmätare senast 15 mars och meddela mätarställningen till Gunnar Bendelin. Om du har fritidsfastighet som du inte besöker under vintern kanske du har någon som ser till huset och kan läsa av. Får vi inte in avläsningar gör vi som förut schablondebiteringar, men nu på en högre nivå. Om vi debiterar för mycket kommer vi givetvis att dra av detta när vi har fått in korrekta uppgifter. 

Debiteringar april 2021
I april kommer vi att skicka ut årets första fakturor för brukningsavgifter. Vi måste tyvärr, efter det att Region Gotland har höjt sina avgifter, göra en höjning av den årliga avgiften för vatten. Våra debiteringar (inklusive moms) blir därmed: 

  • Fast brukningsavgift avlopp (Nyhagens avgift) 2500 kr/anslutning och år (faktureras med 1250 kr i april och 1250 kr i oktober) 
  • Fast brukningsavgift vatten (regionens avgift) 750 kr/anslutning och år (faktureras i april) 
  • Rörlig brukningsavgift vatten och avlopp 34 kr/m3 (ett fåtal anslutare som inte är anslutna till regionens vatten betalar en lägre avgift avseende bara avlopp) 

Tyvärr gjorde vi ett fel vid faktureringen 2020 och tog ut regionens avgift (då 500 kr) både i april och oktober. Vi rättar till det vid faktureringen i april 2021 och debiterar då bara 250 kr (nya avgiften 750 minskad med felaktigt fakturerat 500)

Vid aprilfaktureringen kommer vi också att ta ut avgiften för 2020 års service av pumpbrunnar (700 kr), för de fastighetsägare som beställt sådan. 


JANUARI 2021

Aktuellt från Nyhagen Vatten och Avlopp januari 2021

Efter jul- och nyårsledighet är Gammelgarnsprojektet nu igång igen och som tidigare räknar vi med att det blir klart under mars eller april. Vi påminner de som ska ansluta sig att i god tid planera de arbeten som ska göras på den egna fastigheten. Se tidigare information. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla anslutning till vårt system, såväl i det nya Gammelgarnsprojektet som i de tidigare ledningsnäten i Sandvikenområdet och Grogarn/Östra Katthammarsvik. Vi måste dock höja anslutningsavgifterna, bland annat för att Region Gotland har höjt de avgifter vi får betala till dem. För den som anmäler anslutning senast 31 mars gäller den nuvarande anslutningsavgiften 195.000 kr/fastighet, inklusive moms. Vid anmälan efter 1 april höjs anslutningsavgiften till 215.000 kr inklusive moms. Den som inte kan/vill ansluta sig nu, men vill försäkra sig om en plats längre fram, kan betala en lägre depositionsavgift och få den lägre anslutningsavgiften garanterad. För närmare information, kontakta Gunnar Bendelin, bensgunnar@hotmail.com eller 070-836 61 65.

DECEMBER 2020

Aktuellt från Nyhagen Vatten och Avlopp december 2020

Gammelgarnsprojektet
Vårt projekt löper trots den övergripande Corona-pandemin på i stort sett enligt plan. Entreprenören Nybergs har lagt ner mer än hälften av ledningslängden och arbetet fortsätter med full fart. Innan inkoppling till fastigheter kan göras måste hela ledningsnätet vara lagt och provtryckt. Vi räknar med att detta blir klart under mars eller april. Vi vill påminna de fastighetsägare som ska ansluta sig att i god tid planera för de arbeten som ska göras inne på den egna tomten. Rekommenderade entreprenörer att anlita framgår av tidigare information, se nedan. 

Service av pumpbrunnar, anvisningar för skötsel
Vi har nu genomfört den årliga servicen av pumpbrunnar, för de ca 160 fastighetsägare som har beställt sådan. På det stora hela sköter de flesta sina anläggningar väldigt bra, men i några fall har vi noterat stora ansamlingar av fett och ibland felaktigt nerspolat material. Vi kommer att kontakta berörda fastighetsägare om detta,  och påminner samtidigt alla om vikten av att följa instruktionerna. Vi delar gratis ut trattar som man kan använda för att samla upp t ex frityrfett vid källan och undvika att det spolas ned i systemet och förorsakar problem. 
Vi lägger årligen ner en hel del pengar på underhåll och skötsel av ledningssystemet. Ibland handlar det om att åtgärda konkreta stopp i ledningarna. När det är tydligt att ett stopp beror på t ex felaktigt nedspolat material (fett, våtservetter, bindor etc) kommer vi framöver att behöva debitera berörd fastighetsägare för de arbeten som detta förorsakar. 
På vår hemsida, under Skötsel och felsökning finns anvisningar som ska följas för att allt ska fungera bra. 

Nya anslutare
Vi kan fortfarande ta emot anmälningar för nya anslutare, såväl i våra befintliga områden Sandviken och Grogarn som i nya Gammelgarnsområdet. På vår hemsida kan man nu se i grova drag var vi har våra ledningsnät. Sedan 15 november är anslutningsavgiften 195 000 kr per fastighet, inklusive moms. Denna avgift gäller vid normala avstånd mellan vår befintliga stamledning och berörd fastighet, och normala markförhållanden. Vid långa avstånd och/eller risk för berg vid schaktningen kan avgiften behöva höjas, dock meddelas i så fall detta innan avtal tecknas.  
I anslutningsavgiften ingår grävning och läggning av ledningar fram till tomtgräns och anslutningsavgift till Region Gotland samt leverans av pumpbrunn och vattenmätare. För arbeten inom egen tomt tillkommer grävning och nedsättning av pumpbrunn, samt inkoppling till byggnad. Fastighetsägaren får själv beställa och  bekosta detta arbete, som normalt berättigar till ROT-avdrag.

För mer information, kontakta Gunnar Bendelin, gärna genom kontaktformuläret här på hemsidan.

God Jul och Gott Nytt År!
Styrelsen i Nyhagen Vatten och Avlopp AB

NOVEMBER 2020

Aktuellt från Nyhagen Vatten och Avlopp november 2020

Vi har för närvarande ca 270 anslutna fastigheter i vårt VA-nät och vår utbyggnad till Gammelgarn pågår för fullt och beräknas klart i mars 2021, då tillkommer ytterligare ca 100 anslutningar. Detaljerad information till de som har bestämt sig för att ansluta till Gammelgarnsprojektet har sänts ut separat och återfinns också på hemsidan.
I vårt befintliga nät pågår just nu den årliga servicen med renspolning av avloppsbrunnar på varje fastighet. De fastighetsägare som inte abonnerat på vår service ansvarar själva för att detta blir gjort. Servicen kostar 700 kr/år och kan beställas genom Gunnar Bendelin, e-post och telefon se nedan.
För funktionen av systemet är det viktigt att det sköts på rätt sätt, annars kan såväl stopp i ledningssystemet som problem i reningsverket uppstå. Det gäller bland annat att undvika att spola ned fett och olämpliga produkter (tops, bindor, våtservetter etc), men också att spola ur avloppsbrunnen en gång per år. Mer detaljerad information finns på särskild plats på hemsidan.
Vi kan fortfarande ta emot anmälningar om anslutning, såväl till de befintliga systemen i Sandvikenområdet och Grogarnsområdet, som till det nya systemet i Gammelgarn. Kontakta Gunnar Bendelin om du vill veta mer.
Kontaktuppgifter Gunnar Bendelin: bensgunnar@hotmail.com eller 070-836 61 65

NOVEMBER 2020 Gammelgarn/Östergarn november 2020

Information till VA-anslutare i Nyhagens Gammelgarnsprojekt

Grävningsarbetena har pågått fullskaligt sen v33 (7aug). Vår entreprenör Nybergs arbetar nu på flera olika fronter, med grävning av ledningsgravar, med spettning i berg och med nedläggning av ledningar. Stamledningarna beräknas vara helt färdiga och provtryckta i mars 2021. När stamledningarna är klara kan ingrävningar påbörjas till respektive fastighet. Vissa förberedelser för påkopplingen kan göras innan, men ingen anslutning till stamledning får ske innan den är godkänd. Försäkra er om att det är utmärkt på er fastighetsgräns var avsättningen skall göras. Antingen genom att ni själva sätter ut en markeringspinne eller också ber oss att göra det om vi fått en kartbild på var den skall göras.

Nyhagen ansvarar för ledningar fram till fastighetsgräns samt tillhandahållande av pumpbrunn och vattenmätare, detta ingår i den anslutningsavgift ni betalar. Ni ansvarar själva för arbetena på er fastighet (grävning och nedsättning av pumpbrunn, dragning av ledningar från hus till brunn, inkoppling av vatten samt montering av vattenmätare, koppling av el m m) och bekostar detta separat. För arbeten innanför er fastighetsgräns kan vissa av arbetena berättiga till ROT-avdrag. De olika entreprenörer vi rekommenderar för arbetena inne på era fastigheter är:

Grävfirmor:
Nybergs: Anders Mellqvist tel. nr 0704187407

Katthammarsviks åkeri: Leif Söderström tel. 0705654512

OSAB: Timmy tel. 0739174687

Rörfirmor:
Emrik Larsson Lau VVS Emrik 0762356228

Gotlands Rörservice AB: Markus Nordahl 0704976276

Roma värme & sanitet: Peppe tel. 0702117272

Elektriker:
Anso el:Anders tel. 0708684411

Annheden el: André tel. 0736588055

Det är ju ni som fastighetsägare som bestämmer vem ni vill anlita. De vi rekommenderar har vi haft genomgång med så de vet hur anslutningarna skall göras så att de fungerar utan mankemang. Självklart kan ni välja någon annan än de vi rekommenderar, men vi vill i sådant fall ha en anmälan om vem/vilka ni anlitar innan arbetena igångsätts. Vi ska också ha möjlighet att besiktiga anslutningen innan anläggningen får tas i bruk.

Det är den gräventreprenör ni anlitar som bör ha ansvaret för samordning med övriga hantverkare så att varje anslutning kan göras så snabbt och effektivt som möjligt.

Det finns några förutsättningar som är mycket viktiga för att anläggningen i sin helhet ska fungera väl. Dessa måste följas, konsekvenserna om man gör fel kan bli dyrbara och belasta respektive fastighetsägare:

  • Till avloppsbrunnen får endast spillvatten från hushållet kopplas in. Regnvatten eller dräneringsledningar får inte kopplas hit, eftersom det skulle äventyra reningsverkets funktion
  • Vattenanslutningen får inte kopplas ihop med eventuell befintlig vattenledning från egen brunn. Om ni vill fortsätta använda eget brunnsvatten för t ex bevattning går det utmärkt, men det får inte finnas någon sammankoppling med Nyhagens system, eftersom det skulle kunna äventyra kvaliteten på dricksvattnet.
  • Vattenmätare måste placeras fryssäkert, antingen inomhus i uppvärmt utrymme eller i särskild godkänd isolerad vattenmätarbrunn.

När ni väl fått er VA-anslutning inkopplad är det angeläget att den sköts på rätt sätt. Anvisningar om vad som inte får spolas ned i avloppet samt skötselråd finns på separat plats på vår hemsida.

Kontaktpersoner i Nyhagen Vatten och Avlopp AB är:

Styrelseordf.                        Mårten Lindström                tel. 0705233851

Projektledare Gammelgarn   Gunnar Bendelin                  tel. 0708366165

Arbetsgrp Gammelgarn        Johan Lundborg                    tel. 0708158151

Arbetsgrp Gammelgarn        Stig Buskas                           tel. 0769468055

Arbetsgrp Gammelgarn        Pelle Flink                            tel. 0705945679

Styrelseled Nyhagen             Stig Hellgren                         tel. 0707161688

Styrelseled Nyhagen             Arne Eriksson                       tel. 0705351882

VVS-sakkunnig                     Ivan Söderholm                    tel. 0702028248

Privacy Settings
Youtube
Vimeo
Google Maps