AKTUELLT

NOVEMBER 2020

Aktuellt från Nyhagen Vatten och Avlopp november 2020

Vi har för närvarande ca 270 anslutna fastigheter i vårt VA-nät och vår utbyggnad till Gammelgarn pågår för fullt och beräknas klart i mars 2021, då tillkommer ytterligare ca 100 anslutningar. Detaljerad information till de som har bestämt sig för att ansluta till Gammelgarnsprojektet har sänts ut separat och återfinns också på hemsidan.
I vårt befintliga nät pågår just nu den årliga servicen med renspolning av avloppsbrunnar på varje fastighet. De fastighetsägare som inte abonnerat på vår service ansvarar själva för att detta blir gjort. Servicen kostar 700 kr/år och kan beställas genom Gunnar Bendelin, e-post och telefon se nedan.
För funktionen av systemet är det viktigt att det sköts på rätt sätt, annars kan såväl stopp i ledningssystemet som problem i reningsverket uppstå. Det gäller bland annat att undvika att spola ned fett och olämpliga produkter (tops, bindor, våtservetter etc), men också att spola ur avloppsbrunnen en gång per år. Mer detaljerad information finns på särskild plats på hemsidan.
Vi kan fortfarande ta emot anmälningar om anslutning, såväl till de befintliga systemen i Sandvikenområdet och Grogarnsområdet, som till det nya systemet i Gammelgarn. Kontakta Gunnar Bendelin om du vill veta mer.
Kontaktuppgifter Gunnar Bendelin: bensgunnar@hotmail.com eller 070-836 61 65

NOVEMBER 2020 Gammelgarn/Östergarn november 2020

Information till VA-anslutare i Nyhagens Gammelgarnsprojekt

Grävningsarbetena har pågått fullskaligt sen v33 (7aug). Vår entreprenör Nybergs arbetar nu på flera olika fronter, med grävning av ledningsgravar, med spettning i berg och med nedläggning av ledningar. Stamledningarna beräknas vara helt färdiga och provtryckta i mars 2021. När stamledningarna är klara kan ingrävningar påbörjas till respektive fastighet. Vissa förberedelser för påkopplingen kan göras innan, men ingen anslutning till stamledning får ske innan den är godkänd. Försäkra er om att det är utmärkt på er fastighetsgräns var avsättningen skall göras. Antingen genom att ni själva sätter ut en markeringspinne eller också ber oss att göra det om vi fått en kartbild på var den skall göras.

Nyhagen ansvarar för ledningar fram till fastighetsgräns samt tillhandahållande av pumpbrunn och vattenmätare, detta ingår i den anslutningsavgift ni betalar. Ni ansvarar själva för arbetena på er fastighet (grävning och nedsättning av pumpbrunn, dragning av ledningar från hus till brunn, inkoppling av vatten samt montering av vattenmätare, koppling av el m m) och bekostar detta separat. För arbeten innanför er fastighetsgräns kan vissa av arbetena berättiga till ROT-avdrag. De olika entreprenörer vi rekommenderar för arbetena inne på era fastigheter är:

Grävfirmor:
Nybergs: Anders Mellqvist tel. nr 0704187407

Katthammarsviks åkeri: Leif Söderström tel. 0705654512

OSAB: Timmy tel. 0739174687

Rörfirmor:
Emrik Larsson Lau VVS Emrik 0762356228

Gotlands Rörservice AB: Markus Nordahl 0704976276

Roma värme & sanitet: Peppe tel. 0702117272

Elektriker:
Anso el:Anders tel. 0708684411

Annheden el: André tel. 0736588055

Det är ju ni som fastighetsägare som bestämmer vem ni vill anlita. De vi rekommenderar har vi haft genomgång med så de vet hur anslutningarna skall göras så att de fungerar utan mankemang. Självklart kan ni välja någon annan än de vi rekommenderar, men vi vill i sådant fall ha en anmälan om vem/vilka ni anlitar innan arbetena igångsätts. Vi ska också ha möjlighet att besiktiga anslutningen innan anläggningen får tas i bruk.

Det är den gräventreprenör ni anlitar som bör ha ansvaret för samordning med övriga hantverkare så att varje anslutning kan göras så snabbt och effektivt som möjligt.

Det finns några förutsättningar som är mycket viktiga för att anläggningen i sin helhet ska fungera väl. Dessa måste följas, konsekvenserna om man gör fel kan bli dyrbara och belasta respektive fastighetsägare:

  • Till avloppsbrunnen får endast spillvatten från hushållet kopplas in. Regnvatten eller dräneringsledningar får inte kopplas hit, eftersom det skulle äventyra reningsverkets funktion
  • Vattenanslutningen får inte kopplas ihop med eventuell befintlig vattenledning från egen brunn. Om ni vill fortsätta använda eget brunnsvatten för t ex bevattning går det utmärkt, men det får inte finnas någon sammankoppling med Nyhagens system, eftersom det skulle kunna äventyra kvaliteten på dricksvattnet.
  • Vattenmätare måste placeras fryssäkert, antingen inomhus i uppvärmt utrymme eller i särskild godkänd isolerad vattenmätarbrunn.

När ni väl fått er VA-anslutning inkopplad är det angeläget att den sköts på rätt sätt. Anvisningar om vad som inte får spolas ned i avloppet samt skötselråd finns på separat plats på vår hemsida.

Kontaktpersoner i Nyhagen Vatten och Avlopp AB är:

Styrelseordf.                        Mårten Lindström                tel. 0705233851

Projektledare Gammelgarn   Gunnar Bendelin                  tel. 0708366165

Arbetsgrp Gammelgarn        Johan Lundborg                    tel. 0708158151

Arbetsgrp Gammelgarn        Stig Buskas                           tel. 0769468055

Arbetsgrp Gammelgarn        Pelle Flink                            tel. 0705945679

Styrelseled Nyhagen             Stig Hellgren                         tel. 0707161688

Styrelseled Nyhagen             Arne Eriksson                       tel. 0705351882

VVS-sakkunnig                     Ivan Söderholm                    tel. 0702028248

Privacy Settings
Youtube
Vimeo
Google Maps